Азот

АЗОТ

Какво е азот – азот в бутилки– течен азот – производство на азот – приложение на азота – поръчки на азот

АЗОТ 

АЗОТЪТ Е N2

Азотът е атом със символ N, атомно число 7 и атомна маса 14,0067. В природата два атома азот се свързват и образуват стабилен химичен елемент. Открит е през 18 век от Даниел Ръдърфорд. При нормална температура на околната среда азотът е в газообразно състояние, но ако го охладите до температура 77,4 ° Келвина (-195,76° Целзий), азотът се втечнява (течен азот). Азотът е от съществено значение за биологичния живот на земята. Азотът е част от протеините, той се намира във вашата ДНК и в органичните компоненти на животните. Газообразният азот е инертен газ и е основна съставна част на въздуха. Въздухът се състои от 78% азот, 20,8% кислород и други благородни газове (аргон, хелий, неон и ксенон).

КАЧЕСТВО НА АЗОТА И ОБОЗНАЧЕНИЯ, НАПРИМЕР АЗОТ 5.0

Чистотата на газа се изразява с брой девятки. Когато видите азот 5.0, азот 6.0 или което и да е друго число след наименованието на газа, то показва чистотата, като числото преди десетичната запетая показва броя на девятките, а числото след десетичната запетая е последната цифра в чистотата. Така азот 5.0 е 99,999% чист газ. Останалите компоненти са посочени в техническата спецификация на газа. Тъй като азотът често се използва в хранително-вкусовата промишленост,

останалите компоненти не могат да бъдат токсични или да миришат. Азотът (и неговите смеси) за хранително-вкусовата промишленост са с качество "за влагане в храни", тъй като производствените процеси и веригата на доставки са проектирани по такъв начин, че качеството да бъде гарантирано до момента на употреба.

Наименованието на азота за хранително-вкусовата промишленост е GOURMET N, като GOURMET означава качество за хранителни цели, а N е обозначението за азот.

СВОЙСТВА НА АЗОТА

Повече информация за свойствата и лесен калкулатор за конвертиране на мерните единици можете да намерите в приложенията на Месер в Apple Store или Android Play.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА АЗОТА

Инертизация: азотът е инертен и при нормална температура на околната среда не реагира с други газове. Инертните свойства на азота го превръщат в отличен газ-носител, който може да се използва при измервателни методи, за съхранение на храни и в по-голям мащаб при металургични и химични процеси. Увеличаването на процента на азот в атмосферата намалява естественото съдържание на кислород и повишава температурата на запалимост на съединения. По този начин, ако съдържанието на кислород се намали с няколко процента и се замени с азот, може да се избегне опасността от пожари.

Замръзване: газообразният азот се втечнява, когато се доведе до ниска температура (-195.76 ° C). Течният азот може да се използва за шоково замразяване на хранителни продукти (те задържат влагата си, защото клетъчните стени не се разрушават), лиофилизация - студово изсушаване (водата замръзва), контролираното охлаждане на химичните процеси и при производството на лекарства. Има много други приложения на този хладилен агент, който след използването му в процесите се изпарява и се връща в естествената си среда-въздуха. Друго приложение намира в молекулярната кухня, където течният азот се използва за създаване на особено привлекателни ястия и уникални комбинации.

Азотът се свързва с кислорода само при много високи температури. Тогава се образуват азотни оксиди (NO, NOx и NOx). Добре известни примери са двигателят с вътрешно горене и някои заваръчни процеси. В този случай азотът се заменя с още по-инертни газове, като аргон и хелий.

За по-подробна информация за приложенията на азота в индустрията, както и експертния опит, с който Месер може окаже помощ при вашите процеси (приложна техника), може да разгледате страниците (на английски) на нашия корпоративен уебсайт. Той също така ви предоставя повече информация за работата и изпитанията в областта на научноизследователска и развойна дейност, които Месер предлага.

АЗОТ В РЕЗЕРВОАРИ & БУТИЛКИ

Азот се пълни в бутилки с различни обеми и налягане. В зависимост от вида газ в бутилката, „рамото“ на бутилката има различен цвят, който е стандартизиран съгласно европейския стандарт EN 1089-3. За азот той е черен. Преглед на различните цветове на газовите бутилки можете да намерите тук (линк към страницата с цветовете, алтернативно приложение). Бутилка с азот от 300 бара съдържа до 50% повече газ от бутилка на 200. Това е възможно най-високото налягане, което се използва в индустрията в момента.

Както всички бутилки, нашите газови бутилки се обработват отвътре, изсушават се и се правят химически пасивни. По този начин можем да гарантираме оптимална чистота и да избегнем излагането на нашите клиенти или служители на определени рискове поради това, че газовите бутилки не са били използвани правилно от предишния потребител. Тъй като бутилките се предлагат с различни обеми и налягане, трябва да се използва съответната арматура. По този начин газът може да се доведе до точката на потребление при зададеното налягане и с правилния дебит. За бутилки, които не са на 300 бара налягане, изискванията са различни за всяка държава.

ТЕЧЕН АЗОТ В КРИОГЕННИ РЕЗЕРВОАРИ

За да се поддържа ниската температура на течния азот, той трябва да се съхранява в криогенни резервоари. Можете да закупите или наемете тези резервоари (дюаров съд, криогенен резервоар или mini-bulk). Поради изключително ниските температури трябва стриктно да се спазват правилата за безопасност. Препоръчва се да се носят защитни ръкавици или други специални лични предпазни средства.

ИНФОРМАЦИОННИ ЛИСТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА АЗОТ

Повече информация можете да намерите в полето търсене на продукт на тази страница.

ЗАКУПУВАНЕ НА АЗОТ

Азот можете да закупите в някой от нашите дистрибуторски центрове във вашата страна или в дистрибуторската мрежа на Mесер по целия свят. Повечето клиенти поръчват нашите бутилки онлайн или по телефона. В зависимост от района, можете сами да вземете бутилките или да бъдат доставени до вас.

За повече информация можете да се свържете с нас по телефона или потърсете най-близкия дистибуторски център.

Газ центрове

ГАЗ ЦЕНТРОВЕ

Газ центрове близо до вас – вземете сами или поръчайте доставка – подходящо оборудване – поръчки – безопасност

Актив издател

Актив издател