Водород

ВОДОРОД

Какво е водород – водород в бутилки – доставка в трейлъри – производство на водород – приложение на водород – поръчки и доставка на водород

ВОДОРОД 

ВОДОРОДЪТ Е H2

Какво е водород? Водородът е атом със символ Н, атомно число 1 и атомна маса 1.0079. Водородът Н2 е химичен елемент, образуван от два водородни атома. През 1671 г. водородът се споменава за първи път от Артур Дойл, но именно Антоан Лавоазие дава името около 200 години по-късно. Нарича се водород, защото (също) се образува при електролиза на водата. Водородът е силно експлозивен газ и осигурява една от най-високите температури на пламъка. Пламъкът не се вижда (ултравиолетов).

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВОДОРОДА

ВОДОРОДЪТ КАТО ЕНЕРГИЕН ИЗТОЧНИК ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ

Водородът се свързва (създава химически връзки) с други елементи в екзотермична реакция. Например водата се образува при изгарянето на водород с кислород. Ето защо водородът от 50 години насам е разглеждан като алтернатива на изкопаемите горива. Напоследък водородът е много актуален като алтернатива на вятърната и слънчевата енергия, когато тяхното производство е малко.

ВОДОРОДЪТ КАТО НАЧАЛЕН ЕЛЕМЕНТ НА ХИМИЧНИТЕ РЕАКЦИИ

Водородният атом се намира в повечето органични съединения и се използва в химията като изходен продукт за много процеси. Водородът се произвежда локално от изкопаеми горива. В момента се провеждат проучвания, базирани на зелен водород (произведен чрез електролиза от вятърна и слънчева енергия).

ДРУГИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ВОДОРОДА

Водородът се използва в хранително-вкусовата промишленост при хидратирането на мазнини, при обработката на метали, като защитен газ за заваряване (формиращ газ) и в други по-специални приложения.

КАЧЕСТВО НА ВОДОРОДА

Чистотата на газа се изразява в брой девятки. Когато видите водород 5.0, водород 6.0 или което и да е друго число след името на газа, то показва чистотата, като числото преди десетичната запетая показва броя на девятките, а числото след десетичната запетая е последната цифра в чистотата. Така водород 5.0 е 99,999% чист газ. Останалите компоненти са посочени в техническата спецификация. Тъй като водородът често се използва в хранително-вкусовата промишленост, останалите компоненти не могат да бъдат токсични или да миришат. Водородът (и неговите смеси) за хранително-вкусовата промишленост са с качество "за влагане в храни", тъй като производствените процеси и веригата на доставки са проектирани по такъв начин, че качеството да бъде гарантирано до момента на употреба.

Наименованието на водород за хранително-вкусовата промишленост е GOURMET Н, като GOURMET означава качество за хранителни цели, а Н е обозначението за водород.

Водородът за приложение в автомобилната индустрия се нарича HYDROGEN ICE. Пречиства се така, че да се избегне отравяне на катализатора в горивните клетки (елементът, който превръща водорода в електричество и произвежда вода като отпадъчен продукт).

СВОЙСТВА НА ВОДОРОДА

Повече информация за свойствата и лесен калкулатор за конвертиране на мерните единици можете да намерите в приложенията на Месер в Apple Store или Android Play.

БУТИЛКИ ЗА ВОДОРОД

Бутилките са с различни обеми и налягане. В зависимост от вида газ в бутилката, „рамото“ на бутилката има различен цвят, който е стандартизиран съгласно европейския стандарт EN 1089-3. За водород това е червено (експлозивен газ). Преглед на различните цветове на газовите бутилки можете да намерите тук. В индустрията се използват газови бутилки на 200 бара. Има приложения до 500 бара, като резервоарите за водород в автомобилите. Както всички бутилки, нашите газови бутилки се обработват отвътре, изсушават се и се пасивират химически. По този начин можем да гарантираме оптимална чистота и да избегнем излагането на нашите клиенти или служители на определени рискове поради това, че газовите бутилки не са били използвани правилно от предишния потребител. Тъй като бутилките се предлагат с различни обеми и налягане, трябва да се използва съответната арматура. По този начин газът може да се доведе до точката на потребление при зададеното налягане и с правилния дебит. За всяка държава изискванията към бутилките може да са различни.

За големи клиенти, водородът се предлага и в бюндели (състоят се от свързани помежду си 8-20 бутилки). За много големи потребители се използват трейлъри. В химическата промишленост и при други големи клиенти необходимото количество водород се произвежда чрез реформинг. При някои проекти за възобновяема енергия използването на големи електролизери за производство на водород също е много актуалено. За повече информация се обадете на нашите специалисти

ГОЛЕМИ КОЛИЧЕСТВА ВОДОРОД В РЕЗЕРВОАРИ

Клиентите, коите които имат по-голямо потребление на от водород, могат да бъдат снабдявани с автоцистерни. На площадката на клиента се монтира резервоар с налягане 40 бара (хидравличен обем 50 или 100 м3). Водородът се пълни от автоцистерна в стационарен резарвоар.

Водородът може да се произвежда и на място чрез електролиза или ендотермична реакция от въглеводороди, тъй като транспорта на водород по шосе не е иколомически ефективен (водородът ще е по-малко от 10% от полезния товар на камиона, тъй като не може да се компримира лесно). За повече информация посетете нашата страница за производство на място

Течен водорд е наличен само в някои страни, тъй като той кипи при температури, близки до абсолютната нула, а енергийните разходи за втечняването му са много високи.

 

ИНФОРМАЦИОННИ ЛИСТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВОДОРОД

Повече информация можете да намерите в нашата страница за безопасност.

СНАБДЯВАНЕ С ВОДОРОД

Водород можете да закупите в някой от нашите дистрибуторски центрове във вашата страна. Повечето клиенти поръчват нашите бутилки онлайн или по телефона. В зависимост от района, можете сами да вземете бутилките или да бъдат доставени до вас. За повече информация можете да се свържете с нас по телефона или потърсете най-близкия дистибуторски център.

Актив издател

Контактна форма за страници

Свържете се с нас

Формуляр

Форма за контакти

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.
Съгласявам се с GDPR политиката на Messer Group. Мога да оттегля съгласието си по всяко време.
Текст за идентифициране Обнови CAPTCHA

Газ центрове

ГАЗ ЦЕНТРОВЕ

Газ центрове близо до вас – вземете сами или поръчайте доставка – подходящо оборудване – поръчки – безопасност

Актив издател